Spelvoorwaarden

 

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN QDISTRIBU LIMITED

Aanbieder:

Qdistribu Limited
Suite 1, Second Floor, Francis Rachel Str.
Victoria, Mahe, Seychelles

 

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder promotioneel kansspel (verder te noemen ‘Actie’), welke door Qdistribu Limited wordt aangeboden. Voor elke Actie kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn vermeld bij de betreffende Actie.

 

DEELNAMETERMIJN

Een deelnemer kan deelnemen aan een Actie gedurende een maand vanaf het moment van publicatie van het kansspel, tenzij bij een Actie een andere termijn of einddatum is vermeld.

 

DEELNAME

Deelname is in beginsel alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. Qdistribu Limited kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. Qdistribu Limited kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.

 

WIJZE VAN DEELNAME

Per Actie zal op het betreffende medium livekaarten.nl vermeld worden op welke wijze aan de Actie kan worden deelgenomen.

 

PRIJZEN

Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn. Een prijs wordt door Qdistribu Limited ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van ter beschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is Qdistribu Limited niet aansprakelijk. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

 

NIEUWSBRIEF

Door mee te doen met de actie schrijf je je automatisch in op de nieuwsbrief van Livekaarten.nl. Maximaal eenmaal per week word je op de hoogte gehouden van unieke kortingsacties. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven middels de uitschrijflink die in elke nieuwsbrief wordt meegegeven.

 

KANSSPELBELASTING

Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer, maar door Qdistribu Limited worden voldaan, mits over een gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen.

 

BEPALING VAN DE WINNAARS

Voor elke Actie, verschenen op het medium livekaarten.nl geldt dat de winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde die willekeurig de winnaars trekt. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.

 

BEKENDMAKING WINNAARS

De winnaars zullen per e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

 

UITSLUITING DEELNAME

Medewerkers van Qdistribu Limited en van de prijzensponsor(s) van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname.

Qdistribu Limited behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Qdistribu Limited besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door Qdistribu Limited openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Qdistribu Limited niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Qdistribu Limited in het leven roepen.

 

PRIVACY

Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

 

INZAGE

De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van livekaarten.nl. Qdistribu Limited behoudt zich het recht voor de algemene spelvoorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de algemene spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe algemene spelvoorwaarden worden de ingangsdatum worden vermeld.

 

GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN

Qdistribu Limited handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van Qdistribu Limited, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan Qdistribu Limited t.a.v. livekaarten.nl, Qdistribu Limited, Suite 1, Second Floor, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelles